ฝากไฟล์

ต้องการฝากไฟล์เพื่อนำขึ้นบลอกหรือ เพื่อส่งงานและ
เพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีที่ 1 สำหรับไฟล์น้อยกว่า 75 MB คลิกที่นี่ครับ ใช้รหัสผ่าน 1234

วิธีที่ 2 สำหรับไฟล์ไม่เกิน 2 GB คลิกตรงนี้ครับ แต่ต้องส่งไปที่ somkob@gmail.com และข้อความเป็นภาษาอังกฤษ